Föräldrarådet är ett forum där föräldrar träffar förskolans personal och diskuterar Tallens verksamhet. Speciella föräldrarepresentanter finns utsedda, men alla föräldrar är välkomna att delta på mötena.

§ Presentation

Närvarande föräldrarepresentanter: Ann Dahlström (blå enhet), Helena Henriksson (blå enhet), Henrik Andersson (röd enhet), Åsa Johansson (röd enhet) och Martin Lithell (grön enhet).
Representerande förskolan: Karin Thorngren (förskolechef), Kristin Janemar (blå enhet) och Therese Skogstad (grön enhet).

§ Senaste protokollet

Protokollet från föregående föräldraråd gicks igenom. Följande kommenterades speciellt:

  • Mellanmålet: Mycket händer och förändringar görs steg för steg. Bl.a har frukt och grönsaker införts till mellanmålet. Nuvarande leverantör kommer bytas ut.
  • Mejlgrupplistor: Karin var osäker på status. Hon ska kolla och ligga på så det blir klart.

§ Information från enheterna

Förskollärarna presenterade verksamheten på de olika enheterna. Planeringsdagen ägnades åt vidareutbildning i sagotema och Musiskt lärande. Det gav nytändning. Läs bloggen, där beskrivs verksamheten mycket bra.

Personalförändringar under våren:

  • Blå: Kristin kommer gå på föräldraledighet och Kajsa kommer tillbaka.
  • Röd: Emilia kommer gå på föräldraledighet och Hanna kommer tillbaka.
  • Grön: Heidi slutar och Jenny har redan kommit tillbaka.

§ Förskolechef Karin informerar

Förskolan jobbar med likabehandlingsfrågorna nu. Mycket jobb kommer göras under mars månad, för att resultera i en uppdaterad likabehandlingplan i april. Detta är även dagens ämne.

§ Dagens ämne: Likabehandlingsplanen

Personalen har redan kommit igång med arbetet. Och jobbar i personalgrupperna med detta.
En enkät kommer att delas ut till alla föräldrar. Karin poängterade vikten att få in svar från alla föräldrar, då en viktig del i arbetet är just återkoppling från föräldrar.

Även barnen kommer att ingå. De äldre barnen kommer ”intervjuas” medan de yngre istället observeras. Nivån blir individanpassad. Frågorna som kommer ställas till barnen presenterades på mötet och kommer även anslås på avdelningarna. Föräldrar uppmanas att läsa igenom och återkoppla till pedagogerna ifall det är några frågor eller synpunkter på frågorna.

Barnfrågor:
1. Var vill du helst leka på förskolan?
2. Var vill du inte leka?
3. Vem vill du leka med på förskolan?
4. Vad får du bestämma om på förskolan?
5. Vad gör du när du blir arg?

Förskolan planerar att köpa in böcker med fokus på områdena i likabehandlingsplanen. Böcker kan sedan användas för att jobba med frågorna i barngrupperna på avdelningarna. Föräldrarådet diskuterade likabehandlingsarbetet på Tallen under större delen av mötet.

§ Frågor från föräldrar

  • Föräldrafråga från Grön angående tider för 20-timmarsbarn: Föräldrar efterlyser att information om tiderna för 20-timmarbarnen bör återfinnas på hemsidan. Vidare undras om flexibilitet angående dagar kan ges så man ibland kan byta dagar. Någon undrar också fortfarande över motivet till ändringen.

Svar: Förskolan tycker det är ett bra förslag och kommer uppdatera hemsidan med information om vistelsetider för 20-timmarsbarnen. Samtliga 20-timmarsbarn går mån-tors kl 9-14. Under vårterminen 2013 kommer förskolan tyvärr inte kunna erbjuda att byta en vistelsedag mot en i vanliga fall ledig dag, p.g.a stor andel 20-timmars barn på förskolan, vilket styr fördelning av personalresurserna. Men den flexibiliteten hoppas förskolan kunna återuppta i framtiden.
Den större delen av förra föräldrarådet lades på att diskutera detta. Orsaken klargjordes då tydligt och det dokumenterades i protokollet. Eventuella fortsatta frågor om detta så ombeds berörda ta kontakt med förskolechef Karin direkt.

  • Föräldrafråga angående studiedagar: Eftersom 20-timmarsbarnen går mån-tors är det färre barn på fredagar. Därför är det önskvärt att studiedagar/planeringsdagar (dagar då förskolan är stängd) i första hand läggs på fredagar.

Svar: Förskolan tycker det är ett bra förslag. Vårens dagar är redan inplanerade. Men till hösten ska man tänka på detta.

  • Föräldrafråga angående gården: Det är tidvis väldigt stora och djupa vattenpölar på gården. Går det inte att göra något åt det? Det är en säkerhetsrisk.

Svar: Personalen ligger på kommunen som ansvarar om gården om detta. Problem uppstår varje år vid snösmältning samt ibland även vid efter skyfall. Tyvärr får de ofta inte det gensvar som de hoppas på. Föräldrar får gärna hjälpa till och trycka på.
Förklaringen anses vara att lutningen på gården är felaktig, så vattnet rinner inte undan.

§ Nästa föräldraråd

  •  21 maj klockan 16:00 – 17:15.

/ Antecknat av Henrik AnderssonFöräldraråd

Pin It on Pinterest

Share This