Verksamheten

Hur vi ser på lärande och lek

Kort beskrivning av  lärande

 • Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.
 • Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.
 • Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, vårdnadshavare som får vara delaktiga).
 • Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

 

Hur?

 • Vi skapar goda förutsättningar för lärande:
 • Vi dokumenterar barnens aktiviteter och lärstrategier för att få syn på vad vi ska arbeta med/erbjuda barnen fortsättningsvis.
 • Vi arbetar i projekt utifrån barnens intresse, lust och projekterande.
 • Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån val, intresse, lust och projekterande.
 • Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och sin förmåga att klara saker själva eller ta hjälp av en vän till exempel vid matbordet och vid påklädning.
 • Utomhus och i vår rörelsekorridor får barnen rika möjligheter till rörelse och motoriska övningar/lekar.
 • Vi uppmuntrar barnen att räkna, jämföra längd, vikt och former, men även att skapa djupare meningar inom matematiken genom att utforska mönster och former i omvärlden eller att arbeta med naturens kretslopp, experimentera med vatten osv.
 • Vi hjälper barnen att utveckla sitt ord- och begreppsförråd
 • Barnen får möjlighet att prova många olika skapande material och verktyg, till exempel lera, färger, saxar, naturmaterial, hammare, såg och spik, limpistol m.m.
 • Barnen får rika möjligheter att utveckla sina ”hundra språk” tillsammans med pedagogerna på förskolan.
 • Vi lägger stor vikt vid att alla barn får stöd i sitt modersmål.
 • Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor
 • Vi utvecklar barnens empatiska förmåga
 • Vi ger barnen en ökad kunskap om sin närmiljö
 • Vi låter barnen reflektera över hur man är när man är en bra vän.

 

Lekens betydelse

Lärandet sker hela tiden och i rutinsituationer, leken och i organiserade aktiviteter. Vi vill medvetandegöra barnen om lärandet genom att ställa frågor om hur de kan lära sig om ett visst intresse. Som pedagog lyfta lärandet genom att göra barnen uppmärksamma på vad/hur de lärt sig. Här använder vi oss av vår pedagogiska dokumentation. Vi fångar ögonblicken i stunden.

Indikatorer för att förvissa sig om att processkvaliteten uppnåtts eller utvecklas i rätt riktning.

Leken skall vara ett dagligt verktyg i den medvetna pedagogiken för att främja varje barns utveckling och lärande. Vill med detta klart peka på att leken medvetet skall utformas pedagogiskt för att stimulera barnens utveckling, även den så kallade ”fria leken”.

Vi ser alla barn utifrån deras behov. Grunden är att lyssna aktivt på vad barnen säger och tänker och har för hypoteser. Vi sätter fokus på processen, inte resultatet. Vi uppmuntrar alla barn att leka med varandra och olika typer av lekar, oavsett kön.

 

Arbetssätt/metod

Vi använder oss av positiv förstärkning genom att uppmuntra och berömma barnen när de till exempel hjälper varandra, säger snälla saker eller låter någon annan vara med och bestämma. Vi lär barnen lyssna när andra pratar, t ex vid matbordet och på samlingar. På samlingarna blir varje barn sett och uppmärksammat. Vi använder oss av berättelser, rollspel och drama för att öka barnens förståelse för hur andra känner och upplever olika situationer.

Barnen får visa för sina kamrater och pedagoger vad de har skapat eller gjort utifrån en dokumentation, berätta hur de tänkte, kanske gå vidare, inspirera en vän.

Vi vuxna är tydliga positiva förebilder, sätter tydliga gränser och hjälper barnen att sätta gränser, säga ifrån om de inte vill. Vi uppmuntrar pojkar och flickor att utveckla intressen och förmågor utan begränsningar i de traditionella könsrollerna. Leken stimuleras medvetet genom att skapa stimulerande lekhörnor med ett brett utbud av okonventionellt lekmaterial, vilket är ett ovärderligt instrument för barns utveckling och lärande. Vi är observanta på leken och tillför nytt material vid behov.

Barnen ges tillfälle att utveckla leken där någon vuxen är närvarande utan att styra. Barnens fantasi och kreativitet utvecklas genom sagoberättande och stimulerande material finns tillgängligt för att stödja t.ex. rollekar och för skapande verksamhet.

Vi dokumenterar varje barns lärande genom Pluttra, ett digitalt dokumentationsverktyg där vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling och lärande.

Tallens förskola

Oxelgatan 13 b
753 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

20 timmarsbarn erbjuds vistelsetid må-tors 08.30-13.30. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

Visning inför val till förskola – kontakta Katarina på Jordgubben för visning första måndagen i månaden.

KONTAKT

catherine.rose@cforetaget.se

Telefon fsk. chef:
070-020 98 97

Köket: 070-090 41 42
Grodan: 070-020 98 91
Krokodilen: 070-020 98 92
Jordgubben: 070-020 98 93
Lingon: 070-020 98 94
Delfinen: 070-020 98 95
Blåvalen: 070-020 98 96

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se