Arbetssätt

Tallens kunskapssyn

Vi vill att alla på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga, vara delaktiga och självständiga.

Vi arbetar för att utmana pedagogernas/barnets nyfikenhet, kunskap samt lyfta olikheter och likheter.

Vi arbetar för positivt bemötande mot barn, vårdnadshavare och pedagoger. Att vara nära barnen, lyssna, trösta, hjälpa till i konflikter. Vi har en inbjudande miljö som utmanar och lockar till lek. En nära kontakt till vårdnadshavare.

HUR?

-vi lyssnar på alla stora som små

-samspelar i olika aktiviteter

-bekräftar varandra

-tydlig organisation

-vi ser och lyssnar på alla i den dagliga verksamheten

-genom en kärleksfull famn

-öppen dialog

-väl planerad verksamhet

-fortlöpande kvalitetsarbete med reflektion

-högt i tak, tillåtande miljö

-trevligt bemötande

-respekterar varandras likheter och olikheter

-raka och ärliga

I dagsläget har vi åldersindelade enheter. Två enheter med barn mellan 1-3 år och en enhet med 4-5 åringar. Vi ser att denna organisation bäst tar tillvara på alla barns utvecklingsmöjligheter. Pedagogerna ser och kan utmana varje barns behov, intressen och lärande på bästa sätt.

Alla avdelningar är anpassade efter barnens ålder och intressen. Miljön är också väldigt föränderlig utifrån barngruppens behov och vi ser miljön som ”den tredje pedagogen”. Vi skapar hela tiden nya utmaningar, både ute och inne, för barngruppens behov.

Vi delar in barnen på avdelningen i små grupper när vi arbetar i olika projekt och lek. Pedagogerna kan ta olika roller utifrån olika situationer som lärare, medforskare eller lyssnare/dokumenterare. Detta skapar förutsättningar för alla barn att bli sedda och uppmärksammade i olika situationer under dagen. Pedagogerna får möjlighet att lyssna på barnens teorier och tankar och kan ge dem utmaningar så att de kan gå vidare med nya utforskanden. ”Lyssna” betyder också att besitta en förmåga att se vad det lilla barnet utan talspråk försöker ”säga” och utforska. Att dela in barnen i grupper ger förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet, där barnen får många tillfällen att se olika kvalitéer och förmågor hos sig själva och varandra. Pedagogerna uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra och kan ge små grupper av barn olika uppgifter att lösa tillsammans.  Även vikarier är insatta i vårt arbetssätt så att kontinuiteten pedagog – barn är så hög som möjligt.

Pedagogerna arbetar aktivt för att stärka barnens självkänsla genom att i alla positiva situationer bekräfta barnet och visa uppskattning. Vi vill skapa en pedagogisk verksamhet där alla barn känner delaktighet, ömsesidigt beroende och jämlikhet. Vi vill ge barnen utrymme att få tänka självständigt och ge dem möjlighet att använda och utveckla sina egna strategier. Barn är olika och har rätt att få ett individuellt bemötande.

 

Hur

Pedagogerna reflekterar tillsammans över hur de gör och vad de säger till barnen och försöker ta tillvara varandras goda exempel – hitta positiva strategier att bemöta barnen.

Vi delar in barnen på ett bra sätt utifrån individ och behov.

Vi ser skillnader mellan barnen som en tillgång i gruppen och som vi  använder oss av i arbetet med barnen. Vi kan använda barnens konflikter till att se olikheter, konstatera att vi tycker och vill olika ibland, skapa regler som alla förstår och skapa en förståelse hos barnen.

Vi skapar möjligheter för barnen att få lyssna på varandra och att själva få uttrycka sig.

Vi jobbar för att skapa en vi-känsla i gruppen och börjar i den lilla gruppen, där alla får tid och utrymme att bygga relationer.

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter och låter barnen testa många olika material så att vi kan hitta det enskilda barnets intressen – olika vägar till samma lärande.

Vi skapar delaktighet i vardagen med olika sysslor och uppgifter som får alla att känna sig behövda och hjälpsamma.

Vi uppmuntrar till jämlikhet och förståelse mellan barnen genom att lyfta fram känslor och vad som är rätt och fel, vi undviker att kritisera barnen och ge dem tillsägelser inför varandra.

Vi hjälper och uppmuntrar barnen att vara en bra kompis på olika sätt utifrån ålder. Vi lyfter fram barnens spontana omtänksamma handlingar mot varandra som goda förebilder.

Tallens förskola

Oxelgatan 13 b
753 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

20 timmarsbarn erbjuds vistelsetid må-tors 08.30-13.30. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

Visning inför val till förskola – kontakta Katarina på Jordgubben för visning första måndagen i månaden.

KONTAKT

catherine.rose@cforetaget.se

Telefon fsk. chef:
070-020 98 97

Köket: 070-090 41 42
Grodan: 070-020 98 91
Krokodilen: 070-020 98 92
Jordgubben: 070-020 98 93
Lingon: 070-020 98 94
Delfinen: 070-020 98 95
Blåvalen: 070-020 98 96

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se