Arbetssätt

Tallens kunskapssyn

Vi vill att alla på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga vara delaktiga och självständiga.

Vi arbetar för att utmana pedagogernas/barnets nyfikenhet, kunskap samt lyfta olikheter och likheter.

Vi arbetar för Positivt bemötande mot barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vara nära barnen, lyssna, trösta, hjälpa till i konflikter. Inbjudande miljö som utmanar och lockar till lek. Nära kontakt till vårdnadshavare.

HUR?

-Vi lyssnar på alla stora som små

-Samspelar i olika aktiviteter

-bekräftar varandra

-tydlig organisation

-vi ser och lyssnar på alla i den dagliga verksamheten

-genom en kärleksfull famn

-öppen dialog

väl planerad verksamhet

fortlöpande kvalitetsarbete med reflektion

-högt i tak, tillåtande miljö

trevligt bemötande

respekterar varandras likheter och olikheter

-raka-ärliga

I dagsläget har vi åldersindelade enheter. Två enheter med barn mellan 1-3 år och en enhet med 4-5 åringar. Vi ser att denna organisation bäst tillvaratar alla barns utvecklingsmöjligheter, pedagogerna ser och kan utmana varje barns behov, intressen och lärande på bästa sätt.

Varje barn/familj har sin pedagog som har ansvar för ett visst antal barn. Pedagogen lär känna dessa barn och deras behov och förutsättningar bra och när de byter avdelning är gruppen och pedagogen tryggheten – medan det blir nya utmaningar i rummet och miljön på den nya avdelningen. Alla avdelningar är anpassade efter ålder men miljön är också väldigt föränderlig, vi ser miljön som ”den tredje pedagogen”.

Vi delar in barnen på avdelningen i små grupper när vi arbetar i olika projekt och lek. Pedagogerna kan ta olika roller utifrån olika situationer som lärare, medforskare eller lyssnare/dokumenterare. Detta skapar förutsättningar för alla barn att bli sedda och uppmärksammade i olika situationer under dagen. Pedagogerna får möjlighet att lyssna på barnens teorier och tankar och kan ge dem utmaningar så att de kan gå vidare med nya utforskanden. ”Lyssna” betyder också att besitta en förmåga att se vad det lilla barnet utan talspråk försöker ”säga” och utforska. Att dela in barnen i grupper ger förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet, där barnen får många tillfällen att se olika kvalitéer och förmågor hos sig själva och varandra. Pedagogerna uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra och kan ge små grupper av barn olika uppgifter att lösa tillsammans. Dessa små grupper gör att barnet får vara med de pedagoger som hen känner. Även vikarier allokeras så att kontinuiteten pedagog – barn är så hög som möjligt.

Pedagogerna arbetar aktivt för att stärka barnens självkänsla genom att i alla positiva situationer bekräfta barnet och visa uppskattning. Vi vill skapa en pedagogisk verksamhet där alla barn känner delaktighet, ömsesidigt beroende och jämlikhet. Vi vill ge barnen utrymme att få tänka som de tänker och ge dem möjlighet att använda och utveckla sina egna strategier och få ett individuellt bemötande. Barn är olika och har rätt att vara det.

 

Hur

Pedagogerna reflekterar tillsammans över hur de gör och vad de säger till barnen och försöker ta tillvara på varandras goda exempel – hitta positiva strategier att bemöta barnen.

Vi delar in barnen på ett bra sätt utifrån individ och behov.

Vi ser skillnader mellan barnen som ett värde att sträva mot och använda i arbetet med barnen. Vi kan använda barnens konflikter till att se olikheter, konstatera att vi tycker och vill olika ibland, skapa en regel som alla förstår, ifall det behövs

Vi skapar möjligheter för barnen att få lyssna på varandra och att själva få uttrycka sig.

Vi jobbar för att skapa en vi-känsla i gruppen och börjar i den lilla gruppen, där alla får tid och utrymme att bygga relationer.

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter och låter barnen testa en mängd olika material så att vi kan hitta det enskilda barnets intressen – olika vägar till samma lärande.

Vi skapar delaktighet i vardagen med olika sysslor och uppgifter som får alla att känna sig behövda och hjälpsamma.

Vi uppmuntrar till jämlikhet och förståelse mellan barnen genom att lyfta fram känslor och vad som är rätt och fel, vi undviker att kritisera barnen och ge dem tillsägelser inför varandra.

Vi tränar och hjälper barnen på olika sätt utifrån ålder, att vara bra vänner och lyfter fram de barn som är det, som goda förebilder.

Pin It on Pinterest

Share This